straatweg-installateur-slide-onderhoudscontract-1

Kies voor een cv-ketel Onderhoudscontract

Storingen aan uw verwarmingsinstallatie komen altijd ongelegen. Wilt u de zekerheid van een goedwerkende installatie? Preventief onderhoud aan uw cv-ketel voorkomt vele storingen en eventuele problemen worden tijdig opgemerkt. Daarnaast zorgt onderhoud voor een langere levensduur van uw installatie, hoger rendement en is de veiligheid van uw verwarmingsketel gewaarborgd.

Het cv-ketel onderhoud omvat:

 • controle verbrandingsafvoer en luchtafvoer deze moeten vrij blijven van verstopping, c.q. vrije uitstroom
 • reinigen warmtewisselaar
 • reinigen branderbed
 • controle regel- en beveiligingsapparatuur op goede werking
 • controle rookgasventilator
 • controle luchtdrukschakelaar
 • vlambeeld - gasdruk controleren
 • reinigen waakvlambrander
 • eventueel bijvullen cv-installatie
 • cv-ketel in bedrijfstellen

Onderhoudscontract afsluiten


De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de volgende regeling onderhoudsabonnementen.

Uitvoering:   

 • Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden plaats kunnen vinden binnen de reguliere arbeidstijden.
 • Het onderhoudsabonnement omvat een periodieke onderhoudsbeurt, e.e.a. volgens onderhoudsinstructies van de fabrikant.
 • Daarnaast kan gedurende de gehele contractduur de hulp van onze servicedienst worden ingeroepen (ook na werktijd en op zon- en feestdagen) voor het opheffen van storingen.
 • Het arbeidsloon verbonden aan het opheffen van tussentijdse storingen zal in rekening worden gebracht, voorrijkosten worden dan niet berekend.
 • Het vervangen van defecte onderdelen geschiedt in overleg met U.
 • Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant. Wel zullen retour- en behandelingskosten in rekening gebracht kunnen worden.
 • Restitutie van garantie onderdelen volgt dan pas wanneer de leverancier het betreffende onderdeel aan Vinkesteyn Verwarmingstechniek heeft gecrediteerd.
 • Genoemde prijzen zijn exclusief ter plekke geldende parkeertarieven
 • De abonnementstarieven en uurlonen worden jaarlijks aangepast tengevolge van wijziging van de lonen en/of materiaalprijzen. Indien van toepassing, zullen hiervoor zoveel mogelijk de richtlijnen van Ministerie van Economische Zaken worden gehanteerd.

Duur en beëindiging van het abonnement:

 • Het abonnement geldt voor een jaar en gaat in op de eerste werkdag van de maand, volgend op de datum van aanmelding.
 • Het abonnement wordt telkenmale voor een jaar verlengd, tenzij dit tenminste drie maanden voor het verstrijken van het abonnementsjaar schriftelijk is opgezegd.
 • Het abonnement vervalt indien de betalingswijze niet op de hiervoor genoemde wijze geschiedt.

Storingen:

 • Onder storing wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk weigeren van een toestel
 • Storingen aan het luchtverwarmingstoestel worden tijdens het stookseizoen binnen 24 uur verholpen.
 • Indien gevaar voor de installatie dreigt, bijv. ten gevolge van vorst, zullen "koude" storingen alsmede ernstige lekkages - mits vòòr 21.00 uur gemeld, nog dezelfde dag worden verholpen.
 • Bij het onderhoudsabonnement komen de kosten voor het verhelpen van een storing voor rekening van de U.

Aansprakelijkheid:

 • Vinkesteyn Verwarmingstechniek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen of leidinglekkage, of storingen in het water- gas- of elektriciteitsnet of wanneer er sprake is van overmacht.
 • Vinkesteyn Verwarmingstechniek is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van het feit dat een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgehad, tenzij de schade aan opzet of grove schuld harerzijds te wijten zou zijn.
 • Aansprakelijkheid wordt alleen aanvaard indien reparaties en/of onderhoud zijn uitgevoerd door Vinkesteyn Verwarmingstechniek in opdracht van Vinkesteyn Verwarmingstechniek.

Overige voorwaarden:

 • Het abonnement heeft geen betrekking op die componenten in de regelapparatuur of het toestel zelf die als zodanig niet door de fabrikant of Vinkesteyn Verwarmingstechniek zijn aangebracht.
 • Vinkesteyn Verwarmingstechniek behoudt zich het recht voor om een abonnement te weigerenresp. op te zeggen, o.a. indien de installatie niet (meer) voldoet aan de gastechnische voorschriften en meest elementaire veiligheidsnormen.
 • In geval van geschil van inzicht hebben zowel Vinkesteyn Verwarmingstechniek als U het recht een onafhankelijk advies in te winnen bij het plaatselijk gasbedrijf.

Facturering:

 •  Het abonnement zal na het onderhoud aan u gefactureerd worden.

Top